Høring vedrørende projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle

“Nærvarme Danmark har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er blevet behandlet i projektgodkendelsen.” (kilde: Miljø- og Naturudvalget – 08-06-2021 | Svendborg Kommune punkt 8). 

Nærvarme Danmark indsendte høringssvar, men det blev ikke offentliggjort med de øvrige høringssvar. Ikke høringsberettiget var begrundelsen. Derfor får borgerne i Vester Skerninge, Ollerup og Ulbølle vores høringssvar her i stedet for. Og vi har afholdt et informationsmøde om vores klimavenlige alternativt, hvor du kan investere 0 kr. for en klimavenlig og fremtidssikker varmekilde. Læs mere om vores løsning her.

Vores svar

Nærvarme Danmark A/S bliver anvendt som sammenligningsgrundlag i projektets beregninger. Vi er de eneste på markedet, der har en opstartspris på 7.500 kr. Projektet er gennemgået med eksperthjælp, og der er konstateret fejl i beregningerne og derved konklusionerne om den samfundsøkonomiske gevinst efter 20 år, den miljømæssige gevinst og konsekvenserne for den enkelte borgers varmeøkonomi. Det mener vi bør vægtes, når man skal tage stilling til, hvorvidt der skal etableres en fjernvarmeforsyning i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle.

Nogle af de centrale forhold, der ændrer casen og som behandles i vores høringssvar, er:

  • Der er ikke en samfundsmæssig gevinst på projektet efter 20 år.
  • Priserne, der er anvendt i brugerøkonomien for en individuel varmepumpe, er indhentet på baggrund af én varmepumpeinstallation med forkert virkningsgrad, og sammenlignes med et komplet fjernvarmeprojekt. Vi er således ikke blevet spurgt til prisen på en samlet løsning eller med fx tilslutning af 450 husstande.
  • Der er anvendt en forkert varmepumpestørrelse på 9 kW i stedet for en 6 kW. Tjek af beregningen er foretaget af Dansk Energi og bekræftet af Rambøll.
  • Projektets emissionsberegninger bygger på en forkert antagelse om, at varmepumper ikke kan udrulles i samme tempo som projektet.

Samfundsmæssige argumenter

Negativ samfundsøkonomi efter 20 år

I projektforslaget er der beregnet, at projektet har en samfundsøkonomisk gevinst på 6,3 mio. kr. efter 20 år (tabel 15). Der er anvendt en for stor varmepumpe i beregningerne samt ikke taget hensyn til stordriftsfordele og rabatmuligheder.

Investeringen for Nærvarme Danmark vil være fra ca. 36 til 70 mio. kr. for tilsvarende 500 til 900 installationer. Hertil kan fratrækkes, at der ved flere installationer samlet kan opnås rabat på indkøb af materialer samt “stordriftsfordele” i forbindelse med installationerne, såfremt der laves aftaler om flere varmepumpeinstallationer lige efter hinanden. Ved 7% udgør dette næsten 5 mio. Kr., hvilket gør investeringen i individuelle varmepumper lavere end anført i beregningsgrundlaget.

Derudover er der anvendt en for stor varmepumpe i beregningerne. Ved tilbageregning af dimensionering af varmepumperne, kan det konstateres, at der er regnet med 9 kW varmepumper. Dette er bekræftet af Niels Beck-Larsen fra Rambøll til Henrik Martens fra Dansk Energi (Se note 1 for udregning).

Anvendes den rigtige størrelse varmepumpe på 6 kW medfører det en lavere etableringspris pr. installation på ca. 12.000 kr. pr. varmepumpe, svarende til en samlet besparelse på 10 mio. kr. (12.000 * 839 kr.)

Derved kan kapitalomkostninger for individuelle varmepumper i beregningerne (kaldet Reference) nedbringes med ca. 15 mio. kr. i alt (forkert varmepumpe 10 mio. + stordriftsfordel 5 mio. kr.), hvorved den samfundsøkonomiske gevinst af projektet bliver negativ med ca. 9 mio. kr. efter 20 år.

Garantiprovision – Lånevilkår på 1%?

Hvad vil konsekvenserne være, såfremt forudsætningen om, at garantiprovision reduceres fra 3% til 1% efter etableringsfasen, ikke holder? Hvis det er en risiko, bør det fremgå af projektet, så borgerne kan træffe en velinformeret beslutning.

Lokal arbejdskraft og jobskabelse

Ved individuelle varmepumper anvendes lokal arbejdskraft både fra Nærvarme Danmark i Svendborg og lokale VVS- og El-installatører.

Miljømæssige argumenter

Projektets emissionsberegninger er ikke korrekte

Fjernvarmeprojektets miljømæssige vurderinger i afsnit 10.1 tabel 10 er ikke korrekte, da sammenligningen over 20 år viser, at individuelle varmepumper er en mere klimavenlig vej.

Kommentar til tabellen: “Reference” er individuelle varmepumper

Der argumenteres igennem beregningerne i projektet for, at individuelle varmepumper ikke kan installeres i samme takt som fjernvarmeløsningen. Det er ikke korrekt. Den opgave kan vi godt klare. Vi har installeret omkring 500 varmepumper de sidste 12 måneder. Vi kan også påbegynde installationerne med det samme, da elnettet allerede findes, så værdierne i tabel 10 under “Reference”/individuelle varmepumper bliver lavere over 20 år i sammenligning med fjernvarmeprojektet.

Individuelle varmepumper vil være en mere klimavenlig vej end projektet, da forudsætningen om udrulning er hurtigere med fjernvarme er forkert.

Borgerne får ikke muligheden for reduceret el-afgift

Husstandene i Vester Skerninge, Ollerup og Ulbølle, der vælger fjernvarmevejen går glip af en økonomisk gevinst og et incitament til at elektrificere yderligere med fx en elbil. Når varmepumpen installeres hos borgeren selv, så får de el til den reducerede elafgift på hele husstandens elforbrug over 4.000 kWh/år. På nuværende tidspunkt svarer det til en reduktion på ca. 0,95 kr. pr. kWh, på alt, hvad husstanden bruger over 4.000 kWh/år. For mange husstande vil det betyde en besparelse på deres nuværende elforbrug (elbesparelsesberegner), der vil stige i takt med, at man fx får en elbil. Det betyder, at der vil være nogle afledte miljøgevinster ved valg af individuelle varmepumper.

Incitament til privates klimainitiativer som fx solceller mindskes

Har man samtidigt solceller, vindmølle eller andet strømproducerende udstyr installeret, kan man benytte dele af den strøm, som disse producerer, til sin varmepumpe. Har man derimod fjernvarme, vil denne strøm blive solgt på elnettet. Derved forsvinder en del af idéen ved at have el-producerende anlæg installeret, når man har fjernvarme kontra varmepumpe.

Etablering af et nyt forsyningsnet eller bruge det elnet, der findes

Med projektet bliver der behov for at etablere et nyt forsyningsnet, men hvorfor ikke anvende og forstærke det el-net, der allerede er etableret, og øge elektrificeringen af vores samfund. Så undgår man samtidigt generne ved gravearbejdet i området og hos borgerne.

Brugerøkonomi

Usikkerhed omkring den enkelte borgers omkostningsbyrde

Projektets investeringssum er på 125 mio. kr. Investeringen svarer til en pris pr. tilslutning, der afhænger af antal tilslutninger og kan ende mellem 139.000 kr. (893 potentielle) til 260.000 kr. (ved 479 tilslutninger), til disse beløb skal der tillægges de individuelle omkostninger (andelsindskud og tilslutningspakke), der samlet løber op i flere mio. kr.

Hvad bliver prisen for fjernvarme?

I tabel 9 i projektet fremgår det, at den samlede fjernvarmeregning bliver 14.206 kr./år. for et opvarmet areal på 160 m2 med et varmebehov på 17,2 MWh. Spørgsmålet er, hvad varmeprisen konkret bliver, hvis projektet realiseres? Kigger man på statistikken fra de danske fjernvarmeselskaber fra august 2020, er der generelt stor spredning på priserne, hvor de højeste priser er på 25.893 kr./år og de laveste på 6.150 kr./år. med et gennemsnit på 13.145 kr. (130 m2 og 18,1 MWh). Typisk er fjernvarmepriserne højere i landdistrikterne pga. stort varmetab. Der er med andre ord en vis usikkerhed forbundet med forudsætningen på den konkrete varmepris i projektet og dermed risiko for størrelsen på varmeprisen.

Brugerøkonomi ved Nærvarme Danmark – ingen investering og omkostninger til drift og udskiftning af anlæg

Ved valg af fjernvarmeanlæg vil der være løbende vedligeholdelsesomkostninger til vedligeholdelse af fjernvarmenetværket, varmepumpen og gaskedel. Samtidig skal forbrugeren selv betale for vedligehold og udskiftning af fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder. Det er en investering på op mod 25.000 kr., der skal spares op til. (fjernvarmeunit 15.000 kr., varmtvandsbeholder 5.000 kr. samt montering 5.000 kr.)

Med Nærvarme Danmarks løsning er der et fast abonnement og fra 0 kr. i opstartsinvestering. Hvis varmepumpen eller varmtvandsbeholderen går i stykker eller helt skal udskiftes, så koster det ikke noget for borgeren uanset varmepumpeinstallations alder. Derudover er vedligeholdelse af varmepumpen og bortskaffelsen af forbrugerens gamle fyr inkluderet. Der er dermed ingen uforudsete udgifter.

Ved Nærvarme Danmark vil prisen falde efter en årrække, da genplacering af varmepumpen vil have lavere omkostninger næste gang, da boligen er forberedt til varmeforsyning via varmepumper.

A.M.B.A.

En anden forudsætning for projektet er, at der etableres et A.M.B.A. hvilket omfatter, at hver forbruger bliver andelshaver i værket med tilsvarende omkostning til andelsindskud og tilslutningen for den enkelte. Andelsindskuddet koster fra 3.625 kr. til 6.125. kr. og tilslutningspakken enten 0 kr.,15.000 kr. eller ca. 56.000 kr. afhængig af, hvornår der tegnes kontrakt (www.fjernvarme5762.dk). Man skal med andre ord være opmærksom på, at der er yderligere omkostninger for forbrugeren i forbindelse med fjernvarmeprojektet. Derudover skal man være klar på, hvad prisen er såfremt, man ønsker at udtræde af A.M.B.A. hvor der kan opkræves et beløb svarende til restgælden.

Opsummering

Konklusionen vedr. en samfundsøkonomisk gevinst på 6,3 mio. kr. efter 20 år kan anfægtes pga. sammenligningsgrundlaget med forkert størrelse varmepumpe og dertil forhøjede omkostninger og manglende indregning af “stordrift” ved indkøb og installering. Med dette i mente er det nærmere et negativt samfundsøkonomisk bidrag.

Brugerøkonomien for fjernvarme er baseret på forudsætninger om et gennemsnitligt prisniveau for fjernvarmen samt en høj tilslutningsprocent. Denne varmeregning for fjernvarme sammenlignes direkte med Nærvarme Danmark. Et skævt sammenligningsgrundlag, da man ikke har indhentet en projektpris, det betyder, at der ikke er taget hensyn til lav opstartspris, stordrift, virkningsgrad, lavere priser på sigt mm. Derudover har man ikke forholdt sig til, at brugeren med en Nærvarme Danmark løsning slipper for løbende vedligeholdelse og omkostninger til fx udskiftning af varmepumpen og varmtvandsbeholderen på sigt.

Afslutningsvis ønsker vi hermed at pointere, at der er en række forhold, der er usikre omkring projektforslagets konklusioner vedr. projektets samfunds- og brugerøkonomi samt emissions-udledningen, hvorved vi håber, at kommunen vil overveje alternative løsninger til en fremtidig varmeløsning for borgerne i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle.

Er der behov for en uddybning af ovenstående, stiller vi os gerne til rådighed.

Med venlig hilsen

Nærvarme Danmark

Note 1:

At der er regnet med en 9 kW varmepumpe i stedet for en 6 kW, må forventes at være gjort, da man ikke har taget højde for det indbyggede el-varmelegeme, som benyttes til at supplere i de 2-5% koldeste perioder. Ved at vælge korrekt størrelse varmepumpe, undgår man unødigt slid samt forhøjede driftsomkostninger. En 6 kW varmepumpe er også billigere end en 9 kW varmepumpe (omkring 12.000 kr. forskel). Størrelsen på varmepumpen kan estimeres ved hjælp af: Husets bruttoenergiforbrug inkl. brugsvand (MWh) * 0,31 = Varmepumpens effekt i kW. Det svarer til følgende: 18 kW * 0,31 = 5,58 som rundes op til 6 kW, hvilket gør, at en 6 kW varmepumpe er den korrekte størrelse. (Kilde: https://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/varmepumpeguide/ Under punktet dimensionering).

Indkaldelse til informationsmøde i Vester Skerninge Forsamlingshus

Nærvarme Danmark – en del af energiselskabet SEF i Svendborg – inviterer hermed til informationsmøde om et godt alternativ til fjernvarmeprojektet. Hvor du kan slippe for investeringen, gravearbejdet og alt risiko og arbejde.

Kom og hør mere om vores luft til vand varmepumpe på abonnement for 0 kr. i opstart (tilbud til og med 15. juni og kun for områdets husstande). Og få svar på dine spørgsmål, en forfriskning og en sandwich efterfølgende.

Læs mere om fjernvarme eller varmepumpe her.

Luft til vand varmepumpe på abonnement hos Nærvarme Danmark, kom og hør mere og få et gratis tilbud - Hammershøj, Øland, Brovst
Nærvarme Danmark er en del af SEF, og dækker hele Danmark med varmepumpe på abonnement .

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.