Cookie- og
privatlivspolitik

Strøm fra vindmøller til luft til vand varmepumper

Oversigt over cookies og nem ændring af dit samtykke herunder:

Privatlivspolitik og brug af cookies for Nærvarme Danmark A/S

Pr. 22.04.2022


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Nærvarme Danmark A/S (herefter Nærvarme Danmark) behandler personoplysninger om dig som kunde, og hvilke rettigheder du har i den henseende.


Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er kunde hos os, benytter vores website, kontakter os telefonisk, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller på anden måde agerer med os, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Dette gælder særligt for dig som er privatperson. Men det gælder også erhvervskunder, i forhold til de personoplysninger som er nødvendige for os at behandle under aftaleforholdet, herunder kontaktoplysninger på indehaver eller medarbejdere i virksomheden samt oplysninger der kan fremgå af korrespondance mellem os og virksomhedens indehaver og/eller medarbejdere.


I det følgende kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger under følgende hovedafsnit:

 1. VI ER DATAANSVARLIG
 2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
 3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAGET
 4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER
 5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
 6. DINE RETTIGHEDER
 7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER (herunder cookies)
 8. KLAGE


1. VI ER DATAANSVARLIG


Nærvarme Danmark A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af nærvarme.

 

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Firma: Nærvarme Danmark A/S
Adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg
CVR-nr.: 83837128
Telefonnr.: 70 22 12 14
Mail: naervarme@naervarme.dk


Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

 1. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG


Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser over for dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet.

Forinden vi indgår en aftale med dig om levering af nærvarme, foretager vi en kreditvurdering af dig via kreditoplysningsbureauer som vi har indgået aftale med. Vi kan også foretage kreditvurderinger ved udvidelse af kundeforhold eller i øvrigt i det løbende aftaleforhold.

 

Nærvarme Danmark A/S behandler følgende personoplysninger om dig som kunde i forbindelse med det løbende aftaleforhold:

Almindelige oplysninger relateret til aftalen om levering af nærvarme, herunder

– Kontaktoplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail,

– Oplysninger relateret til din aftale om levering af nærvarme, herunder installationsnummer, kundenummer, afregningsform mv.

– Oplysninger om forbrug af el til opvarmning

– Oplysninger om din ejendom og dennes tekniske installationer
– Oplysninger om tidligere opvarmningsform og forbrug
– Bank og betalingsoplysninger – eksempelvis betalingshistorik, årsopgørelse, kontonummer
– Kreditvurderinger
– Oplysninger vedrørende dine forsikringsforhold
– Oplysninger, som indgår i en eventuel klagesag
– Oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen
– Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

 

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig medmindre vi er forpligtede hertil for at opfylde en retlig forpligtelse eller pålæg fra en myndighed.


Hvis du har accepteret at modtage et tilbud fra os, nyhedsbrev, deltage i et informationsmøde eller andre services (men ikke nødvendigvis er kunde hos os), behandler vi de kontaktoplysninger og eventuelt øvrige oplysninger du har givet os, med henblik på det pågældende formål.

 

 1. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

 

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:

 • Afgivelse af tilbud vedr. levering af nærvarme, levering af nyhedsbreve eller andre services relateret til nærvarme
  • Indgåelse af aftale om levering af nærvarme
  • Levering af nærvarme til din husstand
  • Administration af aftalen om levering af nærvarme, herunder fakturering og afregning.

Nærvarme Danmark behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:


 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i  databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de  ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i databeskyttelsesforordningen.
  • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen.

 

 1. OPBEVARING AF OPLYSNINGER


Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter, tjenester og services. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder fx bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring), som vi gemmer i 5 år fra udløb af regnskabsåret. 


 1. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER


Nærvarme Danmark A/S videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.

 

Nærvarme Danmark A/S videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
  • Selskaber som er koncernforbundet med Nærvarme Danmark A/S
  • Aktører inden for energibranchen (netselskaber og energileverandører), hvis det er nødvendigt for behandling af dine henvendelser eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf.

 

Nærvarme Danmark benytter en række databehandlere, herunder:

 • SEF A/S som er moderselskab til Nærvarme Danmark, og som leverer drifts- og administrationsydelser til Nærvarme Danmark
 • Leverandører af IT-systemer

 

Nærvarme Danmark har indgået pligtmæssige databehandleraftaler, og sikrer at dine personoplysninger håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt hos databehandlerne.

Overførsel til tredjelande:
Nærvarme Danmark anvender projektstyringsværktøjet Trello. I den forbindelse kan visse af dine personoplysninger blive overført til lande uden for EU/EØS. Vi overfører personoplysninger med hjemmel i Kommissionens Standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C. Vi har indgået en behørig databehandleraftale med Trello, og Trello garanterer, at dine personoplysninger bliver håndteret i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav til sikkerhed.

 1. DINE RETTIGHEDER


6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Nærvarme Danmark gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12.

 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

 

6.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 

6.3 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

6.4 Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, som er følgende situationer:


 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
  • Du har et økonomisk mellemværende med Nærvarme Danmark, uanset betalingsmåde
  • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
  • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

 

6.5 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

6.6 Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

 

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må Nærvarme Danmark ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

6.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til Nærvarme Danmark.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VIA WWW.NAERVARME.DK (Nærvarme.dk) ELLER WWW.SEF.DK (MODERSELSKABET)

 

7.1 Cookies

Bemærk: Vi har gjort det meget nemt for dig at justere eller slette dit cookie-samtykke på naervarme.dk. Se øverst på siden ”Cookies- og Privatlivspolitik” på naervarme.dk for at opdatere eller slette dit samtykke.

 

En cookie er en lille tekstfil-formel for at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og målrettet. Tekstfilen, der bliver gemt i din browser, gør, at vi kan genkende din computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym-form.
En cookie indeholder information såsom dine indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din computer, men små stumper tekstdata, der sendes til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.


Når man kommer ind på www.naervarme.dk spørger vi om din accept for at anvende cookies på din computer.

 

Der findes forskellige typer af cookies på naervarme.dk og moderselskabssitet sef.dk:

 • Session cookies; Sættes af websiden og bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt. Den husker for eksempel oplysninger fra søgninger, du har foretaget på naervarme.dk eller sef.dk. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.

 • Google Analytics cookies – Disse cookies stammer fra Google’s statistiksystem og giver os informationer om brugen af vores websted; hvilke sider kigger vores brugere på, hvor ofte og hvor længe. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af nærvarme.dk, markedsføring og remarketing.

 • Facebook analytics cookies – Disse cookies stammer fra Facebooks statistiksystem og giver os informationer om brugen af vores websted og hvilke sider vores brugere kigger på. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af webstedet Facebook, markedsføring og remarketing.
 • Microsoft Ads cookies – Disse cookies stammer fra Microsoft Ads statistiksystem og giver os informationer om brugen af vores websted og hvilke sider vores brugere kigger på. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af webstedet samt markedsføring og remarketing.

 • Persistent cookies – Minder om session cookies, men de gemmes i længere tid – også efter du har lukket din browser. Persistent cookies hjælper med at give en bedre brugeroplevelse, fordi den husker dine præferencer, f.eks. indhold af indkøbskurven. Persistent cookies udløber på en given dato.

De fleste browsere ændrer på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på computeren. Se vejledning i hvordan Cookies slettes fra browseren – http://minecookies.org/cookiehandtering
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. www.sef.dk kan stadig anvendes hvis du fravælger brugen af cookies.

 

7.2 Personhenførbare oplysninger
Når du besøger naervarme.dk eller sef.dk, indsamler Nærvarme Danmark A/S og moderselskabet SEF oplysninger om dig som person. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.


Personoplysninger der er oplyst af brugeren i forbindelse med afgivelse af bestillinger på naervarme.dk eller sef.dk, videregives til det koncernforbundne SEF Energi (el og naturgas) og eller Nærvarme Danmark som er dataansvarlig.
Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger naervarme.dk eller sef.dk.


Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.
Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.


Nærvarme Danmark A/S og moderselskabet SEF opbevarer de registrerede persondata så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på naervarme.dk og sef.dk.
Du har altid mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i privatlivspolitikken.

 

Den information vi indsamler om dig, kan opdeles i to kategorier:

 1. Oplysninger, vi kan henføre til dig som person
  2. Ikke-personlige oplysninger

 

Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. F.eks. ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse.


En undtagelse herfor, er dog registreringen af den IP-adresse din computer er tilkoblet, når du besøgt naervarme.dk eller sef.dk. For at kunne opfylde terrorlovgivningen logges disse oplysninger, og oplyses kun til politiet på deres forlangende.

Alle er velkomne til at besøge naervarme.dk og sef.dk, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig. Du afgiver eksempelvis personhenførbare oplysninger i følgende tilfælde:

 

Online ordre:
Når du bestiller produkter online på naervarme.dk eller moderselskabets sef.dk, gemmer Nærvarme Danmark A/S og SEF din ordre elektronisk. Kunder der har bestilt online, kan ved henvendelse til Nærvarme Danmark eller SEF, få indsigt i egne online ordre, afgivet til Nærvarme Danmark eller SEF.

 

Nyhedsbreve, bestille tilbud og tilmelde sig til informationsmøder:
For at kunne modtage nyhedsbreve, deltage i informationsmøder eller bestille tilbud fra Nærvarme Danmark og moderselskabet SEF er det nødvendigt, at du afgiver dine kontaktoplysninger samt accepterer betingelserne, herunder at Nærvarme Danmark og SEF må kontakte dig med informationer, tilbud mm. Når du tilmelder dig nyhedsbrev, giver du samtidig dit samtykke til brugen af dine kontaktinformationer til de i betingelserne anførte formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Hermed vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger og du vil ikke modtage flere nyhedsbreve eller tilbud.

 

Hvis du er modtager af vores nyhedsbrev, deltager i et informationsmøde eller bestiller et tilbud, vil vi overføre dine personoplysninger til en modtager uden for EU og EØS, hvor de anvendes til udsendelse af nyhedsbreve, gennemførelse af analyser og korrespondance med dig. Det drejer sig om MailChimp i USA, som vi har en aftale med vedrørende nyhedsmail-service. Det er alene de oplysninger du afgiver i forbindelse med bestilling af tilbud eller tilmelding af nyhedsbrev, der overføres til MailChimp og MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MailChimp og det er verificeret, at MailChimp er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning.

 

Spørgeskemaer:
For at vide mere om vores brugere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser på naervarme.dk og moderselskabet sef.dk. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er, – ligesom det er helt frivilligt, om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på naervarme.dk og sef.dk eller dine muligheder på naervarme.dk eller sef.dk afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne eller ej.


Du bør aldrig svare på undersøgelser på naervarme.dk eller sef.dk, der ikke har en tydelig og kendt afsender.

 

Konkurrencer og særlige tilbud:
Vi har ofte konkurrencer eller særlige tilbud på naervarme.dk eller moderselskabssitet sef.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mailadresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen / tilbuddet.

 

Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at Nærvarme Danmark og moderselskabet SEF eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og accept af særlige tilbud er altid frivillig.

7.3 Ikke-personlige oplysninger
På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på naervarme.dk og moderselskabssitet sef.dk. Ingen af disse oplysninger er det muligt at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang.

 

7.4 Din accept
Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger naervarme.dk og moderselskabet sef.dk.
Vores retningslinjer dækker ikke forskellige produkter og services udbudt af Nærvarme Danmark eller SEF gennem iTunes app-store eller Android Market. Disse tjenester har deres egne politikker.


 1. KLAGE
  Såfremt du ønsker at klage over Nærvarme Danmarks behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33 19 32 00

Hjemmeside:  www.datatilsynet.dk


Har du spørgsmål eller bemærkninger til privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 12 14, pr. mail naervarme@naervarme.dk eller ved brev til:


Nærvarme Danmark A/S
Fåborgvej 44,
5700 Svendborg


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

 

2 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Lov nr. 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018.

 

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed

Specifikationer

Ladeboks - test 1

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Specifikationer

PANASONIC CZ25WKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25YKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpen Ja
Inklusiv standardmontering Ja
Standardmontering inkluderer Max 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
42 / 27 / 19
39 / 25 / 21
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
48 / 45
46 / 43 
Kølemiddel R32
Produktfarve Hvid
Tilbehør inkluderet Indedel og udedel
Dimensioner på indedel 295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2) 114 – 157
Vægt på indedel 10 kg
Vægt på udedel 34 kg
Dimensioner udedel 622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25XKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
45 / 24 / 18
44 / 25 / 20
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2)100 – 190
Vægt på indedel11 kg
Vægt på udedel34 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.